Laman Utama              Hadiah-Hadiah              Terma & Syarat              Senarai Pemenang

Terma & Syarat

1. Penganjur
Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd (1532-V)

2. Nama Peraduan
Unilever Beauty Fair 2015 "Shine from Head to Toe"

3. Mekanisme Ringkas Peraduan
Beli produk Unilever - Personal Care bernilai minima RM30 (di dalam SATU resit pembelian). Jawab soalan dengan betul / tepat.

Peserta mesti mematuhi mekanisma Peraduan ini sebagaimana yang diberitahu atau disampaikan oleh pihak Penganjur semasa Tempoh Peraduan.

4. Kriteria Kelayakan
Tertakluk kepada kriteria lain yang ditetapkan di bawah, Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia daripada Umur Kelayakan di bawah.

5. Hilang kelayakan
Pekerja, pemegang saham, pegawai, pengarah, ejen, pengedar dan wakil-wakil Penganjur dan setiap syarikat induk masing-masing, syarikat gabungan, bahagian, anak-anak syarikat, ejen, wakil-wakil mereka dan Peraduan dan agensi-agensi pengiklanan, bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga terdekat (tidak kira di mana mereka hidup) dan mereka yang tinggal di rumah yang sama orang itu (sama ada atau tidak berkaitan), tidak layak untuk menyertai Peraduan ini.

6. Umur Kelayakan
18 tahun dan ke atas pada 01 Oktober 2015.

7. Caj
Pihak Penganjur tidak mengenakan bayaran bagi Penyertaan Peraduan yang dihantar oleh peserta. Semua kos yang ditanggung untuk Peraduan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada penyediaan dan penyerahan Penyertaan hendaklah atas perbelanjaan sendiri Peserta.

8. Tempoh Peraduan
Peraduan akan diadakan dari 01 Oktober 2015 hingga 15 November 2015.

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubah, menangguhkan atau menjadualkan semula Tempoh Peraduan atau mana-mana tarikh itu mengikut budi bicara mutlaknya.

9. Bahasa Peraduan
Bahasa Malaysia

10. Prosedur Kemasukan
a. Untuk menyertai peraduan ini, peserta dikehendaki menghantar borang penyertaan yang lengkap (borang fotostat juga diterima) berserta jawapan yang betul dan resit asal (yang dicetak di tempat pembelian / pasaraya / gedung dengan nama tertera dan bertarikh dalam tempoh peraduan) sebagai bukti pembelian.

b. Hanya pembelian mana-mana produk berjenama Unilever (yang mengambil bahagian) yang bernilai minima RM30 di dalam satu (1) resit pembelian dari mana-mana gedung / pasaraya yang mengambil bahagian layak untuk satu (1) penyertaan.

Produk yang mengambil bahagian seperti berikut.
 • DOVE
 • Lifebuoy
 • LUX
 • Rexona
 • Sunsilk
 • Vaseline

c. Setiap pembelian minima RM30 (di dalam satu resit pembelian) layak untuk satu (1) penyertaan; manakala setiap nilai resit dalam gandaan RM30 (yang seterusnya) layak untuk satu (1) penyertaan.
Sebagai contoh:
Resit pembelian produk Unilever yang bernilai / berjumlah RM120 (di dalam satu resit) membolehkan peserta layak untuk empat (4) penyertaan.

Setiap nilai resit (jumlah nilai produk berjenama Unilever sahaja) pembelian yang melibatkan perpuluhan sen tidak akan diambil kira.
Sebagai contoh:
Resit pembelian produk Unilever yang mengambil bahagian yang berharga RM60.30 akan dikira sebagai dua (2) mata sahaja.

d. Jumlah mata terkumpul hanya terhad dan terpakai ke atas pembelian yang dilakukan di dalam tempoh peraduan sahaja.

e. Peserta hanya perlu menghantar SATU (1) borang peraduan sahaja walaupun nilainya lebih dari RM30. Pihak penganjur akan mengambil kira jumlah pembelian oleh setiap peserta.

Baca Terma Peraduan dan Syarat ini dan Notis Privasi sebelum mengemukakan Penyertaan. Pihak Penganjur berhak untuk meminta untuk melihat kad pengenalan asal atau salinan asalnya lain yang menyokong dokumen / bahan-bahan untuk tujuan pengesahan, jika tidak, berhak Penganjur untuk membatalkan penyertaan Peserta.

11. Tarikh Akhir
Kemasukan Penyertaan mesti diterima oleh Penganjur pada atau sebelum 23: 59hrs, 15 November 2015. Penyertaan yang diterima sebelum bermulanya Tempoh Peraduan dan selepas Tarikh akhir kemasukan yang ditetapkan akan dibatalkan dan tidak layak untuk dipertimbangkan untuk Hadiah.

12. Mod Peraduan
Melalui Borang Peraduan / Mel biasa sahaja. Borang peraduan boleh didapati di semua gedung / pasaraya yang pengambil bahagian dan boleh juga di muat turun melalui laman sesawang http://UnileverBeautyFair.epromoasia.com

13. Alamat Penyerahan Penyertaan
Unilever Beauty Fair 2015 "Shine from Head to Toe",
Peti Surat 8866, Pejabat Pos Kelana Jaya,
46799 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.


14. Pemilihan Pemenang
 • Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang betul dengan jumlah mata tertinggi yang dikumpul di dalam tempoh peraduan.
 • Sekiranya terdapat jumlah mata terkumpul yang sama, Pihak Penganjur berhak menghubungi mana-mana peserta yang berkenaan dan bertanyakan soalan-soalan pemutus seri untuk menentukan para pemenang bagi hadiah-hadiah yang ditawarkan di mana para pemenang akan dipilih berdasarkan kepada jawapan yang betul.
 • Setiap peserta terpilih hanya layak memenangi satu (1) hadiah sahaja (di keseluruhan tempoh peraduan).


15. Hadiah
Seramai empat puluh satu (41) orang pemenang secara keseluruhan akan dipilih untuk memenangi peraduan Unilever Beauty Fair 2015 "Shine from Head to Toe"di sepanjang empat (4) minggu tempoh peraduan. Ini bermaksud, hanya seramai sepuluh (10) orang pemenang akan dipilih untuk memenangi hadiah mingguan setiap minggu dan seramai satu (1) orang untuk memenangi hadiah utama.
 • Hadiah Utama: Sebuah HONDA HR-V 1.8 x 1 Peserta yang mendapat jumlah jawapan (yang betul) yang tertinggi di dalam tempoh peraduan.
 • Hadiah Mingguan: RM1,000.00 x 10 Peserta yang mendapat jumlah jawapan (yang betul) yang tertinggi.
Jadual peraduan mingguan (Penyertaan berdasarkan kepada tarikh resit pembelian)
 • Minggu Pertama: dari 01 Okt sehingga 11 Okt 2015
 • Minggu Kedua: dari 12 Okt sehingga 22 Okt 2015
 • Minggu Ketiga: dari 23 Okt sehingga 02 Nov 2015
 • Minggu Keempat: dari 03 Nov sehingga 15 Nov 2015


16. Pemberitahuan Pemenang
Pihak Penganjur akan mengumumkan nama-nama pemenang di dalam tempoh yang munasabah setelah peraduan Unilever Beauty Fair 2015 "Shine from Head to Toe", ini berakhir, ia akan diumumkan melalui telefon dan melalui laman sesawang http://UnileverBeautyFair.epromoasia.com

17. Tempoh Pengambilan
Dalam 60 hari dari tarikh pemberitahuan pemenang oleh pihak Penganjur. Hadiah yang tidak dikutip dalam tempoh yang ditetapkan akan dibatalkan.

18. Tempat Pengambilan
Akan diumumkan selepas peraduan.

19. Terma dan Syarat Terperinci
 1. Dengan menghantar kemasukan dan penyertaan di dalam Peraduan ini, Peserta hendaklah dianggap telah membaca, memahami, bersetuju dan tanpa syarat diterima daripada Terma dan Syarat ini dan Notis Privasi.
 2. Peserta yang Layak boleh menghantar seberapa banyak penyertaan dalam Tempoh Peraduan. Walau bagaimanapun, setiap Peserta yang layak hanya layak untuk satu (1) Hadiah sepanjang Tempoh Peraduan. Mana-mana hadiah berikutnya walaupun diumumkan demikian atau diberikan atau dianugerahkan adalah batal dan tidak sah dan pihak Penganjur mempunyai hak untuk mendapatkan semula hadiah tersebut.
 3. Para peserta tidak layak untuk memenangi Hadiah Peraduan ini jika dia telah memenangi sebarang bentuk hadiah dalam mana-mana pertandingan lain yang dianjurkan oleh Penganjur dalam tempoh dua (2) bulan yang lalu dari tarikh Pemenang ini Peraduan ini diberitahu.
 4. Peserta mengaku janji dan bersetuju bahawa penyertaan yang dihantar hendaklah kerja asal / beliau dan tidak melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga dan / atau melanggar mana-mana hakcipta, paten, nama dagangan, harta atau hak atau hak privasi peribadi atau hak moral mana-mana pihak ketiga.
 5. Peserta mengaku janji dan bersetuju bahawa penyertaan tidak mengandungi unsur-unsur bogel, gambar lucah atau tema seksual, keganasan grafik, kenyataan atau fitnah atau libel bahan dianggap menyalahi undang-undang atau boleh melanggar undang-undang Malaysia atau bahan mungkin menjejaskan imej Penganjur atau membawa reputasi nama buruk kepada Penganjur.
 6. Peserta mengaku janji dan bersetuju bahawa pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga dan / atau apa-apa pelanggaran mana-mana undang-undang yang disebabkan oleh Peserta gagal untuk memperoleh dan / atau membayar untuk hak / lesen yang diperlukan untuk menggabungkan bahan pihak ketiga ke dalam Penyertaan begitu juga sebarang liabiliti yang timbul daripada penerbitan Peserta daripada, pengedaran atau apa-apa urusan lain yang Penyertaan sebelum, semasa atau selepas pertandingan.
 7. Peserta mengaku janji dan bersetuju bahawa dia dengan ini mengenepikan dan telah mendapat pengecualian semua hak (termasuk hak moral) dari semua orang yang telah menyumbang kepada pengeluaran yang Penyertaan dan kerja-kerja asas (secara kolektif "Penyumbang") untuk mana Penyumbang dan / atau Peserta adalah, sekarang atau mungkin pada masa akan datang, berhak di mana-mana bahagian dunia.
 8. Peserta mengaku janji dan bersetuju bahawa Penyertaan adalah mematuhi semua peraturan yang berkaitan, garis panduan daripada Facebook. Peserta bertanggungjawab untuk melihat dan mematuhi syarat-syarat penggunaan dan dasar privasi yang dicatatkan di Facebook. Peraduan ini sama sekali tidak ditaja, disahkan, yang ditadbir oleh atau berkaitan dengan Facebook.
 9. Peserta mengaku janji dan bersetuju bahawa pihak Penganjur mempunyai hak untuk tidak memasukkan atau mengeluarkan tanpa notis terlebih dahulu kepada Peserta atau menyebabkan Peserta untuk mengeluarkan apa-apa yang dilarang atau melanggar kandungan dalam Penyertaan atau sebarang kandungan Penyertaan yang melanggar undang-undang MAalaysia.
 10. Peserta mengaku janji dan bersetuju bahawa pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeksploitasi Penyertaan atau mana-mana bahagiannya di mana-mana dan semua media oleh mana-mana dan semua cara atau bermakna di seluruh dunia untuk tempoh penuh hak cipta termasuk semua pembaharuan bersama-sama dengan yang betul memberi kuasa kepada orang lain untuk berbuat demikian tanpa perlu membayar apa-apa saraan atau royalti kepada Peserta. Bagi mengelakkan keraguan, Pihak Penganjur adalah tidak bertanggungjawab untuk menggunakan, mengeksploitasi Penyertaan atau mana-mana bahagiannya.
 11. Peserta mengaku janji dan bersetuju dengan fakta bahawa pihak Penganjur akan menyenaraipendek Penyertaan tidak melepaskan peserta dari tanggungjawabnya untuk memastikan bahawa Penyertaan adalah dalam segala hal, sesuai dan bersedia untuk eksploitasi oleh pihak Penganjur.
 12. Peserta mengaku janji dan bersetuju bahawa dia tidak boleh menggunakan Penyertaan atau mana-mana bahagian daripadanya untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini. Sekiranya Penyertaan atau mana-mana bahagiannya diterbitkan atau diedarkan atau diuruskan mengikut apa-apa cara sekalipun tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak Penganjur, Penganjur akan mengikut budi bicara mutlaknya berhak untuk membatalkan penyertaan Peserta dan / atau membatalkan mana-mana Hadiah menang dan hendaklah menanggung liabiliti terhadap sebarang berkenaan dengan yang sama.
 13. Penganjur mempunyai hak untuk pada bila-bila masa, perubahan, meminda, memotong atau menambah kepada Terma dan Syarat ini dan kaedah-kaedah dan peraturan lain termasuk mekanisma Peraduan pada budi bicara mutlaknya.
 14. Penganjur berhak untuk menamatkan atau menggantung Peraduan pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya di mana kes, pihak Penganjur berhak memilih untuk tidak memberikan sebarang hadiah. Penamatan atau penggantungan itu tidak akan menimbulkan situasi di mana tuntutan oleh Peserta. Jika Peraduan diteruskan oleh pihak Penganjur, Peserta hendaklah mematuhi keputusan Penganjur mengenai penyambungan semula Peraduan dan pelupusan Hadiah.
 15. Penyertaan Peraduan mestilah lengkap, tepat dan dihantar kepada Penganjur melalui Mod dan Alamat bersama-sama dengan apa-apa dokumen lain sebagaimana yang dikehendaki seperti yang dinyatakan di dalam ini. Penyertaan mesti diterima oleh Penganjur pada atau sebelum Tarikh Akhir Penyertaan.
 16. Jika Mod masuk adalah melalui khidmat pesanan ringkas ("SMS") atau perkhidmatan mesej multimedia ("MMS"), setiap Penyertaan Peraduan yang dihantar oleh Peserta akan dikenakan caj premium yang seperti yang ditetapkan (jika ada). Caj ini adalah tambahan kepada fi standard yang dikenakan oleh pembekal perkhidmatan telekomunikasi Peserta.
 17. Penyerahan Penyertaan Peraduan tidak menjamin Peserta peluang untuk mengambil bahagian dalam Peraduan ini. Pihak Penganjur berhak untuk menolak atau menolak penyertaan oleh peserta atas sebab-sebab, termasuk (tanpa had) jika Penyertaan Peraduan tidak lengkap atau mana-mana peruntukan dalam Terma-terma dan Syarat-syarat tidak dipenuhi atau dipatuhi oleh Peserta.
 18. Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan dan / atau mengecualikan peserta dan / atau membatalkan Hadiah (di mana-mana peringkat Peraduan) jika -
  1. Peserta tidak layak atau tidak memenuhi mana-mana Kriteria Kelayakan; atau
  2. Peserta pelanggaran Terma dan Syarat ini atau kaedah-kaedah lain dan peraturan Peraduan atau melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkaitan; atau
  3. dalam penentuan bicara mutlak Penganjur, ia percaya bahawa Peserta telah cuba untuk melemahkan operasi Peraduan oleh penipuan, penipuan atau penipuan; atau
  4. Peserta yang telah dibuat dan / atau memasuki beberapa kali atau mengundi untuk kemasukan mereka sendiri dengan akaun Facebook palsu.
 19. Dalam peristiwa yang hilang kelayakan selepas Hadiah telah dianugerahkan, pihak Penganjur mempunyai hak untuk meminta balik Hadiah atau pembayaran nilai dari Peserta tidak layak.
 20. Walaupun Penganjur akan berusaha untuk menjalankan pengesahan perlu mengenai kelayakan peserta, kegagalan untuk membatalkan penyertaan mana-mana peserta yang tidak layak tidak akan dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak Penganjur.
 21. Peserta dengan ini memberi jaminan dengan Penganjur yang -
  1. Peserta yang telah memenuhi semua kriteria kelayakan dan mempunyai hak, kuasa dan kuasa untuk menyertai Peraduan ini selaras dengan Terma dan Syarat ini dan hendaklah memberikan bukti seperti Penganjur memerlukan; dan
  2. semua penyata (jika ada dan jika diperlukan) yang dibuat oleh Peserta kepada pihak Penganjur adalah tepat benar betul dan lengkap.
 22. Sebagai balasan daripada pihak Penganjur menawarkan kepada Peserta peluang untuk mengambil bahagian dalam Peraduan ini, Peserta dengan ini tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik -
  1. bersetuju jika dikehendaki sedemikian oleh pihak Penganjur, pemenang akan membuat dirinya bersedia (tanpa pampasan) bagi pengeluaran, rakaman dan publisiti Peraduan sepanjang masa yang tersebut dan jadual pengeluaran sebagaimana yang diberitahu oleh pihak Penganjur (termasuk tetapi tidak terhad untuk menemubual (yang hendaklah direkodkan) dan / atau mengambil gambar masih, audio dan / atau rakaman visual untuk promosi dan publisiti penggunaan (secara kolektif "Rakaman").
  2. bersetuju dan bersetuju bahawa pihak Penganjur mempunyai budi bicara tepat dan mutlak untuk mengiklankan dan / atau mengudarakan dan / atau mencetak Rakaman dan / atau menggunakan slogan, nama atau nama samaran pada mana-mana program / saluran dalam keseluruhan atau sebahagiannya pada itu Penganjur budi. Semua hak cipta wujud dalam Rakaman adalah hak milik mutlak pihak Penganjur.
  3. bersetuju bahawa di mana Peserta dikehendaki menghantar gambar, lukisan, gambar, slogan, apa-apa bahan atau kerja-kerja kreatif yang lain, termasuk suara atau video rakaman (secara kolektif "Harta Intelek") dengan Penyertaan Peraduan, Peserta waran bahawa semua Hak Harta Intelek dalam penyerahan itu tidak melanggar mana-mana hak harta intelek pihak ketiga.
  4. bersetuju bahawa Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggunakan dan mengeksploitasi Harta Intelek melalui apa-apa cara atau media dan dalam apa-apa cara dan bila-bila masa yang difikirkannya patut tanpa perlu mendapat keizinan atau membuat apa jua pembayaran kepada Peserta dan / atau pemenang Peraduan dan / atau wakil.
  5. mengesahkan bahawa Peserta telah membaca dan memahami Terma dan Syarat Peraduan dan Peserta bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat-syarat tersebut dengan sewajarnya dan bersetuju untuk bekerjasama dan mematuhi semua arahan yang diberikan kepada Peserta.
  6. bersetuju bahawa semua Hadiah yang akan diberikan di dalam Peraduan ini adalah bergantung ketepatan maklumat yang diberikan serta dalam pendedahan yang dibuat oleh Peserta dan prestasi yang penuh dan lengkap Peserta waranti, akujanji dan obligasi di bawah ini.
  7. bersetuju bahawa Peserta tidak melalui perbuatan atau peninggalan, secara langsung atau tidak langsung memberi nama buruk kepada Penganjur atau Penaja.
  8. bersetuju bahawa Peserta tidak boleh tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak Penganjur untuk mencetak atau mendedahkan sebarang informasi berkenaan Peraduan atau Hadiah (termasuk tanpa had, kepada mana-mana wakil-wakil media dalam apa jua bentuk sekalipun).
  9. bersetuju bahawa Peserta tidak boleh memberi apa-apa pengesahan produk, sebarang temu bual atau terlibat dalam mana-mana artikel atau laporan berkenaan Peraduan atau Hadiah dengan mana-mana pihak ketiga.
  10. bersetuju bahawa penyertaan Peserta di dalam Peraduan dan / atau Program tidak melayakkan Peserta untuk upah, gaji atau apa-apa pampasan lain.
 23. Jika Hadiah yang diberikan hadiah bukan tunai, Peserta tidak berhak untuk menebus yang sama dengan wang tunai atau alternatif-alternatif lain.
 24. Penganjur tidak menjamin ketersediaan Hadiah bukan tunai dan pihak Penganjur berhak untuk menggantikan dan / atau menggantikan hadiah itu (s) dengan mana-mana hadiah lain (s) mempunyai nilai yang sama seperti yang ditetapkan oleh pihak Penganjur, agen-agennya atau penaja mengikut budi bicara mutlaknya.
 25. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik ketat, ditukar diserahhakkan atau ditebus oleh Peserta dalam apa-apa bentuk atau cara lain selain daripada yang ditetapkan oleh pihak Penganjur. Semua terma dan syarat-syarat tertentu atau khas yang melekat pada Hadiah (sama ada oleh pihak Penganjur atau ejen atau penaja yang mesti dipatuhi oleh Peserta.
 26. Hadiah hendaklah dituntut secara sendiri oleh Pemenang melainkan pihak Penganjur menetapkan mod lain koleksi. Di mana pihak Penganjur memilih untuk mengepos sesuatu Hadiah kepada pemenang Peraduan, tiada tanggungjawab adalah diletakkkan kepada pihak Penganjur untuk penghantaran pos yang efektif dan keselamatan Hadiah.
 27. Dalam situasi-situasi khas dan tertakluk kepada budibicara mutlak pihak Penganjur, pemenang Peraduan boleh melantik wakil yang ditetapkan untuk menuntut hadiah. Wakil tersebut hendaklah mengemukakan kebenaran bertulis daripada Pemenang Peraduan dan pengenalan diri secara bergambar untuk kedua-dua pemenang Peraduan dan wakil / beliau.
 28. Para Peserta adalah bertanggungjawab untuk sebarang dan kesemua cukai yang perlu dibayar hasil daripada sesuatu Hadiah yang diberi atau diterima (jika berkenaan).
 29. Sekiranya Peserta tidak menerima sesuatu Hadiah memilih, Hadiah hendaklah dilucuthakkan dan Hadiah yang akan diuruskan menurut budibicara mutlak Pihak Penganjur.
 30. Semua Hadiah adalah diterima di bawah risiko Hadiah Peserta dan dianugerahkan oleh Penganjur dan / atau penaja tanpa apa-apa jaminan dalam apa jua bentuk tersurat atau tersirat. Para Peserta hendaklah melaksanakan perjanjian pelepasan dan indemniti dalam bentuk yang disediakan oleh pihak Penganjur, jika dikehendaki sedemikian, berkenaan Hadiah tersebut.
 31. Jika Hadiah yang diberikan oleh Penganjur adalah hadiah perjalanan / percutian ("Hadiah-Hadiah Percutian"), ianya hendaklah diambil menurut tarikh dan destinasi yang ditetapkan oleh pihak Penganjur, agensi-agensi pelancongan atau penaja jika gagal ia akan dibatalkan. Tiada alternatif wang tunai atau destinasi alternatif akan ditawarkan oleh Penganjur, ejen atau penaja yang. Holiday Hadiah hendaklah diambil mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak Penganjur, agensi-agensi pelancongan atau menaja termasuk (tanpa had) hingga (i) terma-terma dan syarat-syarat syarikat penerbangan / pengangkut; (Ii) terma dan had sesuatu polisi insurans yang berkaitan dengan Hadiah-Hadiah Percutian; (Iii) terma dan syarat yang berkaitan semua garis panduan dan arahan kesihatan dan keselamatan dan semua keperluan undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
  1. Mana-mana hadiah perjalanan dimenangi oleh anak di bawah umur hendaklah mengikut terma-terma dan syarat-syarat syarikat pengangkutan terbabit dan di mana dinyatakan, diiringi oleh ibu bapa (s) atau penjaga yang sah di induk (s) atau penjaga yang sah kos dan perbelanjaan sendiri.
  2. Pemenang hendaklah memegang paspot yang sah dengan tempoh sah laku sekurang-kurangnya enam (6) bulan. Adalah menjadi tanggungjawab pemenang untuk mendapatkan visa yang diperlukan dan dokumen perjalanan lain di kos sendiri dan perbelanjaan. Tiada pampasan dalam sebarang bentuk akan diberikan sekiranya Pemenang gagal untuk memperolehi dokumen-dokumen tersebut, tanpa mengambil kira situasi.
  3. Adalah menjadi tanggungjawab pemenang untuk mendapatkan visa yang diperlukan dan dokumen perjalanan lain (jika diperlukan) pada kos sendiri dan perbelanjaan. Kawalan pasport dan di-negara berkuasa berhak untuk menolak kemasukan. Jika pemenang Hadiah Percutian adalah dinafikan perjalanannya, masuk atau keluar ke atau dari negara yang dilawati, pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk membayar pampasan kepada pemenang bagi penolakan itu petikan, masuk atau keluar dan apa-apa kos tambahan akan adalah di bawah kos tunggal dan tanggungjawab Pemenang.
  4. Jika berlaku perkara di luar jangkaan atau keadaan di luar kawalan munasabah pihak Penganjur dan / atau penaja, pihak Penganjur dan / atau penaja berhak untuk menawarkan destinasi alternatif nilai lebih kurang sama. Tiada alternatif wang tunai akan ditawarkan.
  5. Mana-mana penerbangan, pengangkutan lain, butir, penginapan atau lain-lain aspek Hadiah-Hadiah Percutian, tarikh dan masa yang dinyatakan oleh pihak Penganjur, agen-agennya, penaja atau wakil adalah untuk panduan sahaja dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis dengan tiada sebarang liabiliti yang timbul.
  6. Kecuali dinyatakan sebaliknya, kelas penerbangan untuk Hadiah-Hadiah Percutian yang membabitkan penerbangan adalah kelas ekonomi.
  7. Holiday hadiah pemenang mesti mempunyai sumber yang mencukupi kewangan untuk memenuhi apa-apa komitmen kewangan yang mungkin ditanggung berkaitan dengan hadiah perjalanan (termasuk, tanpa had, pemindahan ke dan dari mana-mana lapangan terbang yang dinyatakan dalam hadiah perjalanan, makanan dan minuman, perkhidmatan bilik, dobi , lebihan bagasi, peribadi, insurans perubatan dan / atau bagasi, semua barangan kegunaan peribadi, cukai kastam dan cukai lapangan terbang) di luar yang termasuk dalam hadiah perjalanan itu sendiri.
 32. Jika Hadiah yang diberikan oleh Penganjur adalah dalam bentuk tiket percuma atau lain-lain bentuk memberi-aways, pemenang akan terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat yang penganjur acara itu. Dalam kes hadiah tiket, pemenang mesti mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan di atas tiket dan peraturan-peraturan tempat yang daripadanya.
 33. Di mana berkenaan, hadiah wang tunai hendaklah dikeluarkan kepada pemenang dalam bentuk cek. Pemenang hadiah wang tunai akan bertanggungjawab bagi semua caj yang berkaitan perbankan (termasuk caj cek luar kawasan) yang dikenakan oleh bank-bank dalam penjelasan cek tersebut.
 34. Hakim dan / atau keputusan Penganjur dalam semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan (termasuk tanpa had, pemilihan peserta, bermain daripada pertandingan dan / atau mana-mana resolusi yang dibuat) adalah muktamad dan mutlak dan mengikat Peserta. Tiada perbincangan, surat-menyurat, pertanyaan, rayuan atau cabaran berkenaan dengan apa-apa keputusan pihak Penganjur tidak akan dilayan.
 35. Peserta tidak akan mempertikaikan dan tidak membuat apa-apa aduan secara lisan atau bertulis, pengumuman awam atau kenyataan mengenai yang sama sama ada semasa atau selepas Tempoh Peraduan.
 36. Terma dan Syarat Peraduan hendaklah ditafsirkan, dikawal dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.
 37. Peserta selama-lamanya mengetepikan, pelepasan dan menunaikan Penganjur, agen-agennya, para penajanya dan wakil-wakil daripada dan terhadap sebarang dan semua liabiliti, kos, kerugian, kerosakan atau perbelanjaan yang Peserta atau mana-mana pihak yang menuntut melalui akhirat Peserta mungkin timbul daripada penerimaan sebarang Hadiah atau penyertaan dalam Peraduan ini termasuk (tetapi tidak terhad kepada) kecederaan diri dan kerosakan kepada harta dan sama ada atau tidak langsung, berbangkit atau boleh dijangka.
 38. Peserta hendaklah menanggung rugi Penganjur, syarikat gabungan, ejen dan penaja daripada dan terhadap semua liabiliti, kos, kerugian atau perbelanjaan yang dialami itu akibat daripada pelanggaran Peserta waranti Peserta dan aku janji dan apa-apa pelanggaran Terma dan Syarat ini dan / atau kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan Peraduan.
 39. Semua kos yang ditanggung oleh Peserta yang berhubung dengan dan / atau berkenaan dengan Peraduan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada caj pos atau Pembekal Perkhidmatan Internet (ISP) caj (jika berkenaan), semua kos pengangkutan, caj komunikasi, penginapan, kos makan dan lain-lain kos berkaitan yang ditanggung oleh Peserta akibat daripada dan / atau menurut penyertaan / beliau dalam Peraduan ini akan ditanggung oleh Peserta. Penganjur tidak akan berada di bawah apa-apa obligasi untuk membayar balik kepada Peserta bagi apa-apa kos dan perbelanjaan yang ditanggung itu.
 40. Peserta mengakui bahawa penyertaannya di dalam Peraduan adalah di atas risiko sendiri .
 41. Penganjur, ejen-ejen, penaja, wakil, syarikat gabungan dan pengarah, pegawai dan pekerja, ejen dan penerima serah hak tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta berkenaan dengan apa-apa kegagalan untuk memenangi Hadiah dalam Peraduan, Hadiah yang rosak disebabkan kecuaian, tindakan dan / atau peninggalan sendiri atau salah guna Hadiah atau apa-apa kerugian lain, ganti rugi, kos, perbelanjaan, tuntutan, liabiliti, kecederaan, kematian, kemalangan yang dialami oleh Peserta semasa Peraduan atau yang timbul daripada atau berkaitan dengan Peraduan, penyertaan oleh Peserta di dalam Peraduan dan / atau Hadiah yang diberikan.
 42. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah, kehilangan atau kerosakan hasil daripada sebarang sebab yang dialami oleh Peserta atau mana-mana pihak yang disebabkan oleh kelewatan dan / atau kegagalan dalam menerima dan menghantar Penyertaan Peraduan akibat daripada mana-mana rangkaian, komunikasi , ISP atau sistem, gangguan dan / atau kegagalan yang dialami oleh Penganjur atau pembekal perkhidmatan telekomunikasi Peserta dan / atau hasil daripada penyertaan atau muat turun apa-apa bahan di dalam Peraduan. Dalam situasi ralat, gangguan dan / atau kegagalan, pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan untuk sebarang kegagalan yang dihadapi oleh mana-mana Peserta untuk menyertai Peraduan ini atau apa-apa kegagalan yang dihadapi oleh pihak Penganjur dalam memenuhi tanggungjawabnya di sini.
 43. Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan (termasuk kesilapan dalam pemberitahuan pemenang Peraduan), peninggalan, gangguan, pemotongan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian, kemusnahan, pindaan, atau yang tidak dibenarkan akses kepada, atau penyertaan yang hilang atau lewat sama ada timbul semasa operasi atau transmisi hasil fungsi-funsi server, virus, pepijat atau sebab-sebab lain di luar kawalan Penganjur.
 44. Penganjur, agen-egennya, para penajanya dan wakil tidak akan bertanggungjawab untuk melaksanakan mana-mana kewajipannya berkenaan dengan Peraduan dan Terma dan Syarat ini, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan berkenaan dengan Peraduan di mana mereka tidak dapat berbuat demikian akibat daripada keadaan di luar kawalan dan tidak bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada Peserta dalam apa cara sekalipun dalam keadaan sedemikian.
 45. Peserta tidak berhak untuk memberikan apa-apa hak atau sub-kontrak mana-mana obligasi yang terkandung di sini. Pihak Penganjur berhak untuk menyerah hak atau sub-lesen keseluruhan atau mana-mana bahagian haknya di bawah ini kepada mana-mana pihak ketiga sebagaimana yang ditentukan oleh pihak Penganjur.
 46. Hak dan keistimewaan ini diberikan kepada Penganjur tidak boleh ditarik balik dan tidak tertakluk kepada pembatalan, sekatan atau perintah di bawah mana-mana dan semua keadaan. Di bawah keadaan tertentu, apabila Peserta mempunyai hak untuk relief injunksi atau untuk menghalang atau mengganggu penganjuran Peraduan, pengeluaran, pengedaran, pameran dan / atau eksploitasi Peraduan dan / atau Program dan / atau mana-mana produk berdasarkan dan / atau diperolehi dari Peraduan dan / atau Program.
 47. Sebarang ketidaksahan, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan mana-mana terma di bawah ini tidak boleh menyentuh atau mengganggu kesinambungan ke atas baki kepada Terma dan Syarat Peradua yang masih berkuat kuasa.
 48. Bahasa utama Terma dan Syarat ini adalah Bahasa Malaysia.
 49. Di bawah Notis Privasi dan Keizinan, data peribadi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada data peribadi yang diperoleh daripada anda secara langsung apabila anda memberikan kami maklumat peribadi, contohnya apabila anda mendaftar untuk peraduan kami dan / atau menunjukkan jalan, membeli produk atau perkhidmatan dari kami, mendaftar untuk menerima maklumat, menggunakan aplikasi kami, lengkapkan kajiselidik, atau membuat komen atau pertanyaan, dan / atau sebarang kemas kini lagi diberikan kepada kami oleh anda berhubung dengan maklumat peribadi anda ("Data Peribadi"), akan diproses untuk tujuan penyertaan anda dalam pertandingan kami dan / atau roadshow dan / atau peristiwa, untuk menyediakan anda dengan produk atau perkhidmatan yang anda minta dari kami , untuk menyediakan anda dengan notis awal tentang kejadian masa akan datang, untuk bertindak balas kepada pertanyaan anda, untuk memberikan anda maklumat mengenai produk, perkhidmatan dan / atau siaran baru yang mungkin menarik untuk anda, untuk menjemput anda dan langganan anda untuk surat berita kami, dan / atau untuk tujuan pengauditan dalam kes-kes di mana terdapat pertikaian, untuk tujuan analisis data dan pemasaran pengguna (secara kolektif, "Tujuan").


Kami juga ingin memaklumkan bahawa Data Peribadi anda mungkin didedahkan kepada pihak ketiga, seperti kepada ibu pejabat kami, pejabat serantau, anak-anak syarikat, sekutu dan / atau ahli dalam kumpulan Unilever syarikat, dan / atau pembekal perkhidmatan kami, yang mungkin yang terletak di luar Malaysia, atas sebab-sebab yang berkaitan dengan Tujuan tersebut. Jika anda ingin untuk mengakses, betul, had atau mengemas kini Data Peribadi anda, atau membuat apa-apa pertanyaan atau aduan mengenai pemprosesan maklumat, sila hubungi kami melalui:


Data Pegawai Privasi, Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, Aras 33-35, Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2246 2188; Faks: 03-2282 1048; E-mel: Pdpa.Malaysia@Unilever.com


Sila ambil perhatian bahawa adalah perlu bagi kita untuk memproses Data Peribadi anda, tanpa yang kita tidak akan dapat menjalankan Tujuan tersebut. Untuk maklumat lanjut tentang bagaimana kami memproses Data Peribadi anda, sila lawati Dasar Privasi kami di:


www.unilever.com.my/resource/privacypolicy

www.unilever.com.my/Images/Privacy%20Policy_BM%20%20Official%20Translation_tcm77-371587.pdf